company logo

Szukaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00

Adres:
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
16-400 Suwałki
ul. Putry 4b
tel. 87 567 15 54 - sekretariat


*Urszula Rutkowska - dyrektor

e-mail: dyrektor@p8.suwalki.eu

*Beata Kamińska – intendent

*Klaudia Buraczewska – pomoc administracyjna/referent

e-mail: sekretariat@p8.suwalki.eu

*Marta Wasilewska - prowadzenie strony internetowej

e-mail: strona.p8@gmail.com

 

 

 


Napisz do nas

Zapraszamy i czekamy na Was!

Integracja w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi PDF Drukuj Email

 

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”
– Integracja w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi.

 

1Integracyjny system kształcenia i wychowania w naszym przedszkolu ma już kilkunastoletnią tradycję. Długoletnia praktyka integracji przetarła szlaki wspólnego nauczania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Dowiodła pozytywnego wpływu psychicznego i społecznego zbliżenia dzieci do siebie w warunkach wspólnej edukacji. Najkorzystniej jest wykształcić właściwą postawę w procesie wychowawczym wtedy, gdy tylko zaczynają się kształtować postawy - akceptujące lub odrzucające. 

Dzieci z różnorodnymi problemami przebywając w przedszkolu z rówieśnikami mają ogromną szansę - przekonać innych o swoich różnych zaletach, a więc dowieść, że mogą być równoprawnymi partnerami w zabawie, przyjaźni, a także udowodnić sobie samym o tym, że mogą na równych prawach funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Integracja to szansa na wspólną zabawę i edukację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

 

23

 

Poprzez zabawę, która jest jednym z najważniejszych warunków prawidłowego rozwoju dzieci uczą się:

 • nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami,
 • rozwijania podstawowych umiejętności społecznych, takich jak współpraca, przyjaźń, kompromis,
 • planowania i organizowania własnych aktywności oraz stosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce,
 • kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy.

Dzieci niepełnosprawne obcując na co dzień z pełnosprawnymi rówieśnikami:

 • odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat,
 • nabierają większej pewności siebie,
 • rozwijają się bardzo dobrze i często właśnie z innymi dziećmi udaje im się osiągnąć to, o co bezskutecznie starają się dorośli,
 • czują się akceptowane, bezpieczne i mają szansę osiągania sukcesów.

 

Integracja cennym darem dla dzieci zdrowych

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami  uczą się:

 • wrażliwości i tolerancji dla innych,
 • akceptowania niepełnosprawności,
 • umiejętności dzielenia się z kimś, kto ma mniej,
 • odpowiedzialności i życzliwości wobec drugiego człowieka,
 • większej otwartości na innych,
 • świadomości tego, że nie wszyscy są jednakowi,
 • większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

6Takie wartości kształtują się przede wszystkim podczas naturalnych sytuacji w trakcie przedszkolnego dnia. Wskaźnikiem integracji jest wspólne działanie pełno – i niepełnosprawnych, przyjęcie podobnych wartości, więź emocjonalna i identyfikacja z grupą.

45

 

W naszym przedszkolu obejmujemy opieką dzieci niepełnosprawne z różnymi problemami rozwojowymi:

 • dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim,
 • dzieci z wadami i uszkodzeniami słuchu i wzroku,
 • dzieci z wadami genetycznymi ( np. z zespołem Downa),
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz dzieci z zaburzeniami narządu ruchu,
 • dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • dzieci z afazją,
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego,
 • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Cele i zadania przedszkola

• Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola opieki, wychowania i edukacji odpowiednich do wieku, tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

• Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

• Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Umożliwienie dziecku niepełnosprawnemu aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowiska lokalnego.

• Prowadzenie terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb.

• Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności.

• Indywidualizowanie pracy z dziećmi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

• Ścisła współpraca z rodzicami poprzez udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

• Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

• Uwrażliwienie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.

• Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań, przeciwdziałanie agresji.

 

 

 Nasze priorytety

 

Staramy się, aby każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie. Aby było miło, wesoło, bezpiecznie, byśmy byli dla siebie życzliwi i uśmiechnięci. Chcemy żeby wszyscy tutaj czuli się jak w rodzinie. W naszym przedszkolu każde dziecko ma swoją indywidualność.
Dbamy o prawidłową adaptację dziecka w przedszkolu. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji własnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji. Stosujemy szereg metod aktywizujących i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej, poprzez odpowiednio dobrane metody, formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju. Ściśle współpracujemy z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Organizujemy grupy edukacyjno - wspierające dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych poprzez „Akademię Rodzica”. Wyrównujemy szanse edukacyjne. Wspieramy w rozwoju zdolności i zainteresowania poprzez codzienne zajęcia, udział w kołach zainteresowań, konkursach, wystawach i imprezach w przedszkolu i poza nim.

 

 

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych

 

Dzieci niepełnosprawne realizują taką samą podstawę programową, a stopień realizacji programu jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dla dzieci niepełnosprawnych, oprócz zajęć edukacyjnych z grupą prowadzone są również zajęcia i ćwiczenia indywidualne i w małych grupach w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, zgodnie z aktualnym profilem rozwoju, uwzględniającym możliwości dziecka do opanowania nowych umiejętności.

 

O wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu dbają nauczyciele specjaliści:

• psycholog,
• pedagodzy specjalni,
• surdopedagodzy,
• tyflopedagodzy,
• oligofrenopedagodzy,
• logopedzi,
• glottodydaktyk,
• terapeuta integracji sensorycznej,
• felinoterapeuta,
• terapeuta ręki,
• pedagodzy terapii pedagogicznej,
• pedagodzy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• pedagog specjalny z zakresu rewalidacji,
• pedagog specjalny w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

 

Dbamy o rozwój kadry pedagogicznej, jesteśmy otwarci na nowości w zakresie edukacji. Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poza pobytem w grupie z rówieśnikami, uczestniczą także w dodatkowych zajęciach specjalistycznych:

• terapii logopedycznej,
• zajęciach terapeutycznych z psychologiem,
• zajęciach rewalidacyjnych z pedagogiem specjalnym,
• terapii SI,
• terapii ręki,
• zajęciach realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych:
- „Mruczący terapeuta – felinoterapia, jako metoda wspomagająca rozwój dzieci autystycznych.
- Program percepcyjno-motoryczny „Ruch dla uczenia się - MOVE TO LEARN” jako metoda wspomagająca rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

 

Zajęcia te mają na celu wspieranie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie i korygowanie ich braków. W trakcie zajęć terapeuci wykorzystują różne metody pracy lub wprowadzają ich elementy:

• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• Edukacja przez ruch D. Dziamskiej,
• Pedagogika Zabawy,
• Wybrane techniki relaksacyjne,
• Integracja Sensoryczna,
• Metoda projektu,
• Elementy Metody M. Ch. Knill - "Dotyk i Komunikacja",
• Terapia Behawioralna,
• Metoda G. Domana,
• Elementy metody E. Gruszczyk–Kolczyńskiej,
• Elementy metody I.Majchrzak - wprowadzenie dzieci w świat pisma,
• Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig,
• Metoda audytywno-werbalna,
• Metoda „Malowania dziesięcioma palcami” według R.F Show,
• Metoda dramy,
• Metoda biblioterapii oraz bajkoterapii,
• Program Terapii Ręki,
• Felinoterapia,
• Ruch dla uczenia się - MOVE TO LEARN
• Elementy Sensoplastyki,
• Elementy Masażu Shantalla

 

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do przedszkola odbywa się na podstawie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Edukacją integracyjną może być objęte dziecko w wieku od 3 do 10 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat. Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Suwałk, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola prowadzonego przez Miasto Suwałki w miarę wolnych miejsc, po uprzednim zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy miastem Suwałki a zainteresowaną gminą, na terenie której zamieszkuje dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola.

 

Baza przedszkola

 

Budynek przedszkolny otoczony jest ogrodem, na którym znajduje się plac zabaw pełniący zarazem rolę rekreacyjno - dydaktyczną. Placówka zapewnia odpowiednie warunki przestrzenne ( usunięcie barier ) i niezbędne urządzenia techniczne.
Oprócz sal grupowych i ogrodu, dzieci przebywają również w innych miejscach w przedszkolu. Są to:

• Cztery gabinety terapii wyposażone w specjalistyczne pomoce i programy multimedialne pozwalające na stymulację rozwoju dzieci, terapię różnych dysfunkcji i deficytów. Realizowane aktywności przyczyniają się do opanowania licznych sprawności, umiejętności potrzebnych w późniejszym życiu, takich jak mowa, sprawność manualna, poznawcza, percepcyjna oraz doświadczenia emocjonalne.

• Sala Doświadczania Świata, wyposażoną w nowoczesny sprzęt, taki jak interaktywna kolumna wodna, huśtawka terapeutyczna, masażer, beczka, sprzęt do muzykoterapii, aromaterapii, tor świetlno-dźwiękowy z tablicą kurantów, hamak, imitator deszczu. Sala nazywana przez dzieci „światełkami” daje możliwość stymulacji zmysłów poprzez zabawę i rekreację. Jest to miejsce do relaksu, odprężenia, a także pobudzenia zmysłów muzyką, światłem i łagodnymi wibracji.

• Sala gimnastyczno – ruchowa, wyposażona w sprzęt do terapii Integracji Sensorycznej oraz działań rehabilitacyjno - korekcyjnych. Najbardziej lubiane przez dzieci są kształtki rehabilitacyjne, trampolina, maglownica, trenery równowagi, ścieżka fakturowa, równoważnia, deska rotacyjna, maty korekcyjne.

• Gabinet logopedyczny wyposażony w nowoczesne programy do diagnozy i ćwiczeń logopedycznych, programy do stymulacji rozwoju mowy dzieci oraz do specjalistycznej diagnozy i terapii różnych dysfunkcji i mikrodeficytów.

• Gabinet felinoterapii, który jest miejscem nie tylko miłego spędzania czasu poprzez zabawę i głaskanie kotka, ale w szczególności odbywają się tu zajęcia wspomagające proces terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyselekcjonowanego i wyszkolonego kota - Werdiego.

• Gabinet psychologiczno – terapeutyczny, w którym prowadzone są indywidualne zajęcia stymulujące rozwój umysłowy oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Praca nad emocjami pozytywnie wpływa na obraz samego siebie i dobre relacje z otoczeniem. W gabinecie przeprowadza się również indywidualne rozmowy z rodzicami. Wspólne omawianie trudności i problemów dziecka pozwala na ustalenie najskuteczniejszych metod pracy. Psycholog podejmując psychoedukację rodziców wspiera ich w trudach wychowania dziecka.

• Gabinet terapii manualnej, w którym podjęte aktywności dostarczają wrażeń dotykowych i poznawczych. Rozwijają sprawność ruchową dłoni, umiejętność chwytu i manipulacji przedmiotami. W terapii stosujemy różnorodne masy plastyczne, farby, przedmioty o różnych fakturach, kształtach i strukturach, a także masaż.

Ponad to dzieci korzystają z biblioteki przedszkolnej, pracowni matematycznej oraz komputerowej i laboratorium.

 

 

Doświadczenie zdobyte w gronie zdrowych, prawidłowo rozwijających się rówieśników wzbogacone wszechstronnymi, wielotorowymi działaniami terapeutycznymi jest niezbędne
w drodze do samodzielności.

 

40

 

 


© 2008-2014 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałach, Autor strony: Karol Grudziński