company logo

Szukaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00

Adres:
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
16-400 Suwałki
ul. Putry 4b
tel. 87 567 15 54 - sekretariat


*Urszula Rutkowska - dyrektor

e-mail: dyrektor@p8.suwalki.eu

*Beata Kamińska – intendent

*Klaudia Buraczewska – pomoc administracyjna/referent

e-mail: sekretariat@p8.suwalki.eu

*Marta Wasilewska - prowadzenie strony internetowej

e-mail: strona.p8@gmail.com

 

 

 


Napisz do nas

Zapraszamy i czekamy na Was!

Ramowy rozkład dnia Drukuj

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU - 5, 6-LATKI

6:00 – 8:00

Inspirowanie do spontanicznej działalności – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

I śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10:00 – 11:00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11:00 – 11:10

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11:10 – 11:30

II śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

11:30 – 13:00

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
- zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie,
- odpoczynek /bajkoterapia/- wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych: zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę,
- ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe,
- zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
- praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/.
Powtarzanie wprowadzonego materiału, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Język angielski.

13:00 - 13:40

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i  gry językowe. Religia.

13:40 – 14:00

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, praca dyżurnych.

14:00 – 14:30

Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

14:30 – 17:00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Kontakty z rodzicami - rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe.

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00

prosiaczek Kubus1

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU - 3, 4-LATKI

6:00 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawa indywidualna i zespołowa, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, prace porządkowe.

8:00 - 8:15

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

8:15 – 8:30

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

I śniadanie, mycie zębów – uczenie dzieci samodzielności

9:00 – 9:20

Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej (w tym spacery i dalsze wycieczki).

9:20 – 10:30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).

10:30 – 11:00

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:00 – 11:10

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11:10 – 11:30

II śniadanie (przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku).

11:30 – 13:00

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- odpoczynek /bajkoterapia/, /muzykoterapia/, język angielski;
- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne;
- zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne;
- praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/;
- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela;
-dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

13:00 - 13:40

Udział dzieci w zajęciach dodatkowych. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

13:40 – 14:00

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

14:00 – 14:30

Obiad

14:30 – 17:00

Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, z dziećmi zdolnymi. Kontakty z rodzicami - rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00

 

puchatek_kubus_img1

 


© 2008-2014 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałach, Autor strony: Karol Grudziński